De werkscan

De werkscan

De werkscan is een methodiek die de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker in kaart brengt en hem stimuleert om hier actief mee aan de slag te gaan.

De werkscan heeft tot doel om uw werknemer inzicht te geven in zijn balans tussen eisen in het werk en zijn belastbaarheid, nu en in de toekomst. Met de Werkscan ontdekt de medewerker welke factoren invloed hebben op zijn werkvermogen en stimuleert hem om zelf aan de slag te gaan met het behouden of verbeteren van zijn inzetbaarheid.

Een verminderd werkvermogen hangt samen met ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, productieverlies op het werk en toename van zorggebruik. Het verbeteren van het werkvermogen heeft daarom niet alleen positieve gevolgen voor de medewerker en zijn werkgever maar voor de gehele maatschappij.

Werkwijze

De Werkscan is opgebouwd uit 3 stappen:

1. Werkscanvragenlijst

Deze online vragenlijst bestaat uit de Work Ability Index (WAI), een instrument om de hoogte van het werkvermogen vast te stellen, en een groot aantal vragen over de volgende acht signaalgebieden die het werkvermogen beïnvloeden:

 • leefstijl
 • werk-privé balans
 • werk
 • loopbaanmobiliteit
 • scholing / opleiding
 • loopbaanontwikkeling
 • gezondheid
 • zelfredzaamheid

Na het invullen van de Werkscanvragenlijst ontvangt uw werknemer een Werkscanrapport met daarin onder andere een advies om al dan niet een Werkscangesprek aan te vragen.

2. Werkscangesprek

Het werkscangesprek is een coachingsgesprek met een Arbeidsdeskundige. In dit gesprek staat de werknemer samen met de Arbeidsdeskundige stil bij de aandachtspunten voor zijn huidige en toekomstige werkvermogen. Hij zoekt samen naar oorzaken en oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten. Hij formuleert concrete actiepunten waarmee hij vervolgens zelf aan de slag kan gaan. Het Werkscangesprek vindt plaats volgens de methodiek Motiverende Gespreksvoering waardoor bewustwording wordt gecreëerd, veranderingsbereidheid wordt onderzocht en waardoor de werknemer wordt gestimuleerd tot verandering.

Naar aanleiding van het gesprek stelt de Arbeidsdeskundige een verslag op waarin de voornaamste aandachts- en actiepunten zijn samengevat. Zowel het Werkscangesprek als het Werkscanverslag is vertrouwelijk.

3. Actiepunten

Na het gesprek gaat de werknemer zelfstandig aan de slag met de actiepunten om het werkvermogen te verbeteren.

U als werkgever ontvangt een managementrapportage op geaggregeerd niveau, die u inzicht geeft in de resultaten van uw bedrijf.

Zichtbaar wordt gemaakt hoe hoog het (gemiddelde) werkvermogen is van alle medewerkers en op welke gebieden er problemen zijn of op termijn problemen zijn te verwachten, zodat eventuele interventies gericht kunnen worden ingezet. Na een eerste ronde is er een nulmeting. In de volgende rondes kan per afdeling / locatie de ontwikkelingen gevolgd worden.

Daarnaast kan, indien de loonsom bekend is, de waarde van de gemiste inzet door het verminderde werkvermogen berekend worden of (omgekeerd) de opbrengsten in beeld gebracht worden bij het verhogen van het werkvermogen en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Doelstelling

Met de werkscan:

 • Geven we uw medewerker inzicht in zijn huidige en toekomstige werkvermogen
 • Stimuleren en motiveren we uw medewerker om zelf aan de slag te gaan met de actiepunten om het werkvermogen te verbeteren
 • Geven we de leidinggevende ondersteuning en coaching bij het omgaan met en bespreekbaar maken van duurzame inzetbaarheid
 • Maken we inzichtelijk waar welke problematiek speelt of dreigt te gaan spelen
 • Volgen we de resultaten van de ingezette interventies
 • Maken we de financiële consequenties van het wel of niet aan de slag gaan met het werkvermogen zichtbaar